ETAP I.

ZGŁOSZENIA
EDYCJI 2024


Kto ma prawo
zgłosić nagranie?

ARTYSTA, MANAGER
WYDAWCA/DYSTRYBUTOR

Do edycji 2024 można zgłaszać tylko te wydawnictwa, które ukazały się na rynku między 01.12.2022 a 30.11.2023. Rejestracja zgłoszeń:
6 listopada - 6 grudnia 2023.

ETAP II.

WYBÓR NOMINOWANYCH
EDYCJI 2024


Wyboru nominowanych dokonują członkowie Akademii Fonograficznej (ponad 2000 os.) w tajnym głosowaniu, które odbywa się droga elektroniczną. Każdy członek Akademii może oddać maksymalnie 3 głosy w danej kategorii.

ETAP III.

WYBÓR LAUREATÓW
EDYCJI 2024


Na tym etapie każdy członek Akademii może oddać maksymalnie 1 głos w danej kategorii. Głosowanie jest tajne i odbywa się drogą elektroniczną.

ETAP IV.

GALE WRĘCZENIA NAGRÓDSzczegóły ogłosimy na początku 2024 roku.

Czym są FRYDERYKI?

FRYDERYKI to nagrody przyznawane od 1995 roku przez polskie środowisko muzyczne za najważniejsze osiągnięcia na rynku fonograficznym w Polsce. To jedyna nagroda obejmująca tak szerokie spektrum gatunków muzycznych, w tym muzykę poważną i jazz. Laureaci wyłaniani są przez grono składające się z ponad 2000 muzyków, autorów, kompozytorów, producentów muzycznych, dziennikarzy i przedstawicieli branży fonograficznej, zrzeszonych w Akademii Fonograficznej. To właśnie członkowie Akademii każdego roku nominują i nagradzają artystów i twórców w drodze tajnego, dwuetapowego głosowania internetowego.

Kto przyznaje FRYDERYKI?

FRYDERYKI przyznaje Akademia Fonograficzna, czyli powołane przez Związek Producentów Audio-Video jury, w skład którego wchodzi ponad 2000 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej. Nominowani do FRYDERYKÓW, a następnie laureaci, wyłaniani są w drodze tajnego, dwuetapowego głosowania wszystkich członków Akademii. Akademia Fonograficzna podzielona jest na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Członkowie Akademii mogą należeć wyłącznie do jednej sekcji i tylko w jej obrębie mają prawo głosu. Dzięki temu każdy ma szansę wypowiedzieć się w tej dziedzinie muzyki, która jest mu najbliższa. Każdego roku Akademia powiększa się o artystów nominowanych w kolejnych edycjach FRYDERYKÓW.

Skąd pochodzi nazwa FRYDERYK?

Organizatorzy FRYDERYKÓW od początku chcieli, aby nagroda miała swoje imię. Zdecydowali, że imieniem, które w Polsce najbardziej kojarzy się z muzyką jest imię Fryderyk.

W jakich kategoriach przyznawane są FRYDERYKI?

Kategorie obowiązujące w danej edycji nagród są ustalane przed jej rozpoczęciem (tj. zwykle we wrześniu każdego roku) przez Rady Akademii Fonograficznej trzech sekcji (muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej). Lista kategorii, w której ogłaszane są nominacje może różnić się od zestawu kategorii, w których dokonywane były zgłoszenia. Przyczyną tej różnicy może być anulowanie kategorii, w których liczba zgłoszeń była zbyt mała (mniej niż sześć), aby mogły utrzymać się w danej edycji.

Czym są Rady Akademii Fonograficznej?

Każda z trzech sekcji: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej reprezentowana jest przez Radę Akademii danej sekcji. W Radzie każdej z sekcji może zasiadać od siedmiu do dziesięciu osób wybieranych na dwuletnią kadencję w drodze głosowania wszystkich członków Akademii poszczególnych sekcji. Rady dokonują analizy, klasyfikacji i kwalifikacji wydawnictw fonograficznych zgłoszonych do nagród oraz wnioskują o kategorie obowiązujące w każdej edycji. Zajmują się również zgłaszaniem i wyborem kandydatów do kategorii ZŁOTY FRYDERYK. Przyznają również nagrody za całokształt osiągnięć artystycznych – ZŁOTY FRYDERYK.

Jak zgłosić płytę do FRYDERYKÓW?

Pierwszym etapem otwierającym kolejną edycję FRYDERYKÓW jest rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń. Mogą ich dokonać wydawca i/lub dystrybutor, manager artysty lub sam artysta. Od edycji 2020 do FRYDERYKÓW mogą zgłaszać swoje kandydatury także autorzy, kompozytorzy i producenci muzyczni, pretendujący do nominacji w kategoriach: Autor Roku, Kompozytor Roku i Producent Muzyczny Roku. Akademia Fonograficzna nie proponuje kandydatów do nominacji. Rejestracja zgłoszeń do konkursu uruchamiana jest zwykle na  przełomie października i listopada. Aby zgłosić płytę/utwór/teledysk, wystarczy zarejestrować je w internetowym systemie. Jedną płytę można zgłosić tylko w jednej kategorii muzycznej spośród tych, przeznaczonych dla albumów. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wydawnictwa, które zostały opublikowane między 1 grudnia poprzedniego roku a 30 listopada roku danej edycji.

Jak wygląda kwalifikacja zgłoszeń do FRYDERYKÓW?

Zgłoszeń dokonuje się w elektronicznym systemie według zasad i kategorii, które obowiązują w danej edycji. Po upływie terminu przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się proces kwalifikacji do konkursu. Dokonują jej Rady Akademii Fonograficznej każdej z trzech sekcji (muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej). Rada weryfikuje, czy wszystkie zgłoszenia zostały dokonane zgodnie z regulaminem, sprawdzając np. czy płyty zostały zgłoszone w odpowiednich kategoriach. Zdarza się, że po konsultacji z osobą, która dokonała zgłoszenia, rekomenduje zmianę. Do kolejnego etapu przechodzą tylko te kategorie, w których dokonano wystarczająco dużo zgłoszeń (co najmniej dziesięć). Jeżeli zgłoszeń jest mniej niż dziesięć, ale co najmniej sześć, Rada może utrzymać kategorię. Liczba nominacji zostaje wówczas zmniejszona z pięciu do trzech. Jeżeli zgłoszeń jest mniej niż sześć, Rada, w porozumieniu z osobami, które dokonały zgłoszeń, kwalifikuje płytę do innej, najbardziej zbliżonej kategorii. Ostatecznie to właśnie Rada zatwierdza listę wszystkich zgłoszonych pozycji. Na tej podstawie tworzone są karty z kandydaturami do nominacji, które zamieszczane są w internetowym systemie do głosowania.

Jak wygląda głosowanie?

W głosowaniu, w wyniku którego wyłonione zostają nominacje, a następnie zwycięzcy FRYDERYKÓW, biorą udział członkowie Akademii Fonograficznej, w podziale na trzy sekcje: muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej. Każdy członek Akademii może głosować wyłącznie w obrębie sekcji, którą reprezentuje. Głosowanie we wszystkich kategoriach nagród odbywa się za pomocą szyfrowanego elektronicznego systemu do głosowania. Zawsze podzielone jest ono na dwie tury: w wyniku pierwszej tury wyłaniane są nominacje, a w wyniku drugiej – zwycięzcy, którzy ogłaszani są co roku na uroczystych galach wręczenia statuetek FRYDERYK. Wyniki pozostają tajne do momentu ich publicznego ogłoszenia.

W jaki sposób wybierani są nominowani do nagród?

Wszystkie zgłoszenia do FRYDERYKÓW dokonane przez uprawnione osoby i zakwalifikowane do konkursu przez Radę Akademii Fonograficznej prezentowane są 2000 członkom Akademii w szyfrowanym internetowym systemie do głosowania. W pierwszej turze głosowania członkowie każdej z trzech sekcji Akademii (muzyki rozrywkowej, poważnej i jazzowej) oddają głosy na maksymalnie trzy pozycje w każdej kategorii, przyznając im odpowiednio pięć, trzy lub jeden punkt. Nie ma obowiązku głosowania na wszystkie kategorie ani przyznania wszystkich punktów. Członkowie poszczególnych sekcji Akademii głosują tylko w obrębie gatunku muzycznego, który reprezentują (muzyka rozrywkowa, poważna, jazz). W wyniku tego głosowania wyłanianych jest po pięć nominacji, które uzyskały największą liczbę punktów dla każdej kategorii. W sytuacji, gdy kilka pozycji zdobędzie tę samą liczbę głosów, automatycznie zwiększa się liczba nominacji. Jeśli liczba zgłoszeń w danej kategorii wynosi mniej niż dziesięć, ale co najmniej sześć, liczba nominacji w danej kategorii wynosi trzy. Głosowanie ma charakter tajny, a wyniki nie są ujawniane przed ich publicznym ogłoszeniem.

W jaki sposób wybierani są zwycięzcy?

Wybór zwycięzców odbywa się w drugiej turze głosowania 2000 członków Akademii Fonograficznej. Członkowie poszczególnych sekcji Akademii głosują tylko w obrębie gatunku muzycznego, który reprezentują (muzyka rozrywkowa, poważna, jazz). W drugiej turze można wskazać tylko jedną pozycję w danej kategorii. W przypadku uzyskania tej samej liczby głosów przez dwie lub więcej nominowanych pozycji odpowiedniemu zwiększeniu ulega liczba zwycięzców (nagrody przyznawane są ex aequo). Głosowanie przeprowadzane jest drogą elektroniczną i ma charakter tajny, a wyniki ujawniane są dopiero na uroczystej gali.

Kiedy ogłaszane są wyniki?

Głosowanie zarówno w pierwszej, jak i w drugiej turze jest tajne. Członkowie Akademii oddają swoje głosy w szyfrowanym elektronicznym systemie do głosowania. Wyniki są ujawniane dopiero w momencie ich publicznego ogłoszenia.

Co to jest ZŁOTY FRYDERYK?

Począwszy od momentu powstania Akademii Fonograficznej w edycji FRYDERYK '99 artystom szczególnie zasłużonym dla polskiej kultury muzycznej przyznawana jest Nagroda ZŁOTY FRYDERYK za całokształt osiągnięć artystycznych. Do tej pory tę szczególną nagrodę otrzymali: W dziedzinie muzyki rozrywkowej Robert Brylewski, Ewa Demarczyk, Marek Grechuta, Marek Jackowski, Lech Janerka, Jacek Kaczmarski, Marek Karewicz, KORA (Olga Sipowicz), Andrzej Korzyński, Krzysztof Krawczyk, Tomek Lipiński, Wojciech Młynarski, Tadeusz Nalepa, Czesław Niemen, Jerzy Połomski, Irena Santor, zespół SKALDOWIE, Józef Skrzek, Jacek „Budyń” Szymkiewicz, Zbigniew Wodecki, zespół DŻEM, zespół PERFECT, zespół Republika. W dziedzinie muzyki poważnej Agnieszka Duczmal, Jan Ekier, Stanisław Gałoński, Henryk Mikołaj Górecki, Krzysztof Jakowicz, Jacek Kaspszyk, Wojciech Kilar, Kazimierz Kord, Konstanty Andrzej Kulka, Bernard Ładysz, Jan Łukaszewski, Jerzy Maksymiuk, Ewa Michnik, Piotr Paleczny, Krzysztof Penderecki, Jadwiga Rappé, Tadeusz Strugała, Władysław Szpilman, Antoni Wit, Krystian Zimerman. W dziedzinie muzyki jazzowej Czesław Bartkowski, Ewa Bem, Andrzej Dąbrowski, Urszula Dudziak, Wojciech Karolak, Andrzej Kurylewicz, Adam Makowicz, Jerzy „Duduś” Matuszkiewicz, Henryk Miśkiewicz, Janusz Muniak, Włodzimierz Nahorny, Zbigniew Namysłowski, Tomasz Stańko, Tomasz Szukalski, Jarek Śmietana, Michał Urbaniak, Wanda Warska, Jan „Ptaszyn” Wróblewski.

Kto jest autorem statuetki FRYDERYK?

Autorką funkcjonującej dziś statuetki jest rzeźbiarka Dorota Dziekiewicz-Pilich. Artystka po raz pierwszy stworzyła statuetkę na galę FRYDERYK’97, czyli w 1998 roku (do 2007 roku edycje były oznaczane rokiem, za który przyznawano nagrody – np. FRYDERYK’94 przyznawany był w 1995 roku; w 2008 roku nastąpiła zmiana i edycje zaczęto oznaczać rokiem, w którym ma miejsce gala, a nie tym, za który przyznawane są nagrody).

Co symbolizuje statuetka?

To postać uskrzydlonego mężczyzny, który słysząc wspaniałą muzykę, wznosi się do lotu. Statuetka to symbol – chodziło o stworzenie pięknej sylwetki podobnie jak w przypadku innych nagród, np. Oscarów.

Czy statuetka od początku jest taka sama?

Przyznawana do dziś statuetka, autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich, została wręczona po raz pierwszy w 1998 roku. Wcześniej statuetki zmieniały się – np. pierwszy FRYDERYK, przyznany w edycji 1994, nosił glany i miał kolczyk w uchu. Tę pierwszą statuetkę zaprojektował Marek Kijewski.

Ile waży statuetka i z jakiego materiału jest wykonana?

Statuetka waży około 1,07 kg i jest wykonana z brązu. Wyjątkiem jest ZŁOTY FRYDERYK, który jest dodatkowo pozłacany. Wszystkie statuetki minimalnie się od siebie różnią, ponieważ są wykańczane ręcznie.

Jak długo trwa produkcja statuetek?

Produkcja statuetek przed galą trwa około półtora miesiąca.

Ile statuetek dotąd wyprodukowano?

Do tej pory wyprodukowano 817 statuetek według używanego do dziś projektu autorstwa Doroty Dziekiewicz-Pilich.