„FRYDERYK. Nagrody Muzyczne i Festiwal”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (dalej, jako „Regulamin”) reguluje prawa i obowiązki uczestników Imprezy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2009 nr 62 poz. 504, tj. z dnia 5 kwietnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 611, zwanej, Ustawą) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 2. Organizatorem imprezy „Fryderyk. Nagrody Muzyczne i Festiwal” (dalej jako „Impreza”) jest LIVE SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Gdańsku (80-363), przy ul. Piastowskiej 67, (NIP 584-273-24-27, REGON  221918273) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ. VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469064, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00zł.
 3. Impreza odbywa się w dniach 14 i 15 marca 2020 r. w Katowicach na terenie MCK: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla 1, 40-163 Katowice.
 4. Organizator udostępnia Regulamin Uczestnikom Imprezy w celu zapoznania się z warunkami uczestnictwa, w tym z prawami i obowiązkami Uczestników Imprezy, zasadami wstępu, prawami i obowiązkami Organizatora, prawami i obowiązkami służb (dalej „Służb Porządkowych” i „Służb Informacyjnych”) czuwających nad bezpieczeństwem Imprezy. Niniejszy Regulamin zawiera nadto postanowienia regulujące odpowiedzialność Uczestników Imprezy za zachowania niezgodne z Regulaminem.
 5. Regulamin kierowany jest do każdej z osób przebywających na terenie, na którym odbywa się Impreza („Teren Imprezy”, zgodnie z definicją zawartą w ust.8 lit. d) poniżej). Każda z osób przebywających na Terenie Imprezy zobowiązana jest przestrzegać postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Regulamin ma odpowiednie zastosowanie do osób niebędących Uczestnikami, tj. Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych, pracowników, Służby Medycznej, przedstawicieli mediów, przedstawicieli Organizatora i Współorganizatora itp.).
 6. Niniejszy Regulamin został wydany w celu zapewnienia bezpieczeństwa Imprezy.
 7. Każdy Uczestnik obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu pozostałych Uczestników oraz innych osób przebywających na Terenie Imprezy, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a nadto stosować się do poleceń Służb Porządkowych, Służb Informacyjnych oraz przedstawicieli Organizatora.
 8. Poszczególne wyrazy pisane w niniejszym Regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:
 9. „Bilet” oznacza znak legitymacyjny potwierdzający prawo do wejścia na Teren Imprezy otrzymany odpłatnie od Organizatora lub od podmiotów działających na zlecenie Organizatora, (przy czym zapis dotyczący bezpłatnego wydania Biletu ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie Bilety nie zostaną wyprzedane przed rozpoczęciem się Imprezy).

Bilet uprawnia do przebywania na Terenie Imprezy i udziału w koncertach muzycznych i innych wydarzeniach kulturalnych organizowanych na Terenie Imprezy, nie daje natomiast uprawnienia do korzystania z jakichkolwiek usług lub nabywania nieodpłatnie towarów dostępnych w punktach gastronomicznychlub handlowych zlokalizowanych na Terenie Imprezy;

 1. „Osoba Niepełnoletnia” oznacza Uczestnika Imprezy poniżej 18-tego roku życia;
 2.  „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia powołane przez Organizatora do dbania o bezpieczeństwo Uczestników Imprezy, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy, a także przedstawicieli Organizatora legitymujących się identyfikatorami wskazującymi na wykonywanie obowiązków w imieniu Organizatora Imprezy. Zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740, tj. z dnia 25 października 2018 r.  U. z 2018 r.  poz. 2142) Służby Porządkowe legitymują się dodatkowo ważnym wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 3. „Teren Imprezy” – Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, na którym przeprowadzana jest Impreza;
 4. „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę będącą na terenie Imprezy na podstawie okazanego Biletu; warunkiem udziału w Imprezie osoby niepełnosprawnej jest nabycie przez nią Biletu; osobom do 3-go roku życia Organizator zapewnia udział w Imprezie bezpłatnie, na zasadach określonych w dalszej części regulaminu.

SPRZEDAŻ BILETÓW
Bilety na Imprezę będą sprzedawane za pośrednictwem serwisów internetowych eBilet, Biletyna, a także w oznaczonych punktach sprzedaży (kasach) przed wejściem na Teren Imprezy w dniach 14 i 15 marca 2020 r. Zakup biletu na miejscu, w dniu wydarzenia możliwy jest tylko w sytuacji, w której nie zostały one wyprzedaże podczas przedsprzedaży internetowej. Sprzedaż może nastąpić wyłącznie po cenie oznaczonej na Bilecie. Odsprzedaż Biletów osobom trzecim w jakiejkolwiek formie, w tym w formie aukcji lub licytacji jest zabroniona. Organizator poucza niniejszym, że stosownie do treści art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. Nr 12, poz. 114, tj. z 11 marca 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 482) „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne”.
W przypadku stwierdzenia, że Bilet został nabyty od osoby nieuprawnionej, Organizator zastrzega sobie prawo do jego unieważnienia, co oznacza odmowę wstępu na Imprezę. Posiadanie Biletu nie zwalnia Uczestnika od obowiązku uiszczania ceny za towary i usługi nabywane w punktach handlowych i usługowych znajdujących się na Terenie Imprezy.
W sytuacji, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba niepełnosprawna wraz z osobą towarzyszącą – opiekunem, Organizatorzy zwalniają opiekuna osoby niepełnosprawnej od obowiązku zakupu Biletu, z tym zastrzeżeniem, iż opiekun ma prawo do bezpłatnego wstępu na Teren Imprezy i przebywania na Terenie Imprezy wyłącznie w obecności osoby niepełnosprawnej. W celu zakupu biletu w tej kategorii należy skontaktować się drogą mailową z przedstawicielem organizatora pod adresem: niepelnosprawni@ebilet.pl. Ilość miejsc w sektorach dla osób niepełnosprawnych jest ograniczona. W przypadku wyprzedania wszystkich Biletów przez rozpoczęciem się Imprezy, Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia osób niepełnosprawnych i ich opiekunów prawnych, które wcześniej nie zakupiły Biletu wstępu na Imprezę w określonej powyżej kategorii dla osób niepełnosprawnych.
Osoby Niepełnoletnie w wieku do 3-go roku życia są uprawnione do wejścia na teren imprezy bezpłatnie w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego posiadającego ważny bilet na Imprezę. W przypadku miejsc siedzących dziecko ma obowiązek przebywania na kolanach opiekuna. Osoby Niepełnoletnie w wieku od 4 do 15 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego biletu oraz w towarzystwie pełnoletniego opiekuna prawnego, posiadania legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz złożenia przez tego opiekuna oświadczenia wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do Regulaminu.
Osoby Niepełnoletnie w wieku od 16 do 17 roku życia są uprawnione do wstępu na Teren Imprezy na podstawie ważnego biletu oraz pod warunkiem posiadania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem oraz przekazania przedstawicielom Organizatora, Służbie Porządkowej lub Służbie Informacyjnej pisemnego oświadczenia prawnego opiekuna w oryginale wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu.
Nabywcy biletu nie przysługuje prawo do zwrotu biletu Organizatorowi lub Współorganizatorowi. Zasady zwrotów biletów nabytych za pośrednictwem serwisów internetowych określają ogóle zasady umów obowiązujące w tych podmiotach.
W szczególnych przypadkach, uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami życiowymi, Organizator, w odpowiedzi na udokumentowaną prośbę nabywcy biletu, może zezwolić na zwrot biletu. W przypadku zwrotu biletu Organizator zwróci Użytkownikowi kwotę w kwocie i w sposób, w jaki nabywca uiścił cenę za bilet.

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA IMPREZY
Uczestnik Imprezy jest zobowiązany do:

 1. bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
 2. posiadania i okazywania na każde żądanie Służb Porządkowych dokumentu uprawniającego do wejścia i przebywania na Terenie Imprezy. Wszyscy Uczestnicy do 18-tego roku życia (dalej jako „Osoby Niepełnoletnie”) w trakcie Imprezy zobowiązani są do posiadania i każdorazowego okazywania ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem. Jeżeli Organizator stwierdzi u Osoby Niepełnoletniej na Terenie Imprezy brak wymaganej legitymacji, uprawnia to Organizatora do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu przez Uczestnika;
 3. stosowania się do poleceń wydawanych przez Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, a w sytuacji interwencji funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej itp. – również do wykonywania ich poleceń. W trakcie Imprezy Uczestnicy zobowiązują się bezwzględnie przestrzegać przepisów przeciwpożarowych.

ZASADY WSTĘPU I PRZEBYWANIA NA TERENIE IMPREZY
Wstęp na Teren Imprezy następuje każdorazowo za okazaniem Biletu, za wyjątkiem osób, którym przysługuje bilet bezpłatny, na zasadach określonych w regulaminie (przy czym zapis dotyczący nieodpłatnego wejścia na Teren Imprezy, w tym zwolnienia z obowiązku okazania Biletu ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie Bilety nie zostaną wyprzedane przed rozpoczęciem się Imprezy). W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest Osoba Niepełnoletnia, może ona uczestniczyć w Imprezie w sytuacji posiadania przy sobie nadto ważnej legitymacji szkolnej ze zdjęciem, złożenia przez opiekuna oświadczenia określonego w Załączniku Nr 1 oraz w towarzystwie osoby dorosłej – stosownie do treści pkt. 14 – 15.
Wstęp na Teren Imprezy jest jednorazowy, po opuszczeniu terenu nie ma możliwości ponownego wejścia na obiekt, wejście na teren imprezy przysługuje osobie, która posiada bilet wstępu lub zaproszenie, przy czym zapis dotyczący nieodpłatnego wejścia na Teren Imprezy ma zastosowanie wyłącznie pod warunkiem, że wszystkie Bilety w danej kategorii nie zostaną wyprzedane przed rozpoczęciem się Imprezy). Wyłącznie uczestnicy niepełnosprawni oraz opiekunowie takich uczestników są uprawnieni do przebywania w miejscach przeznaczonych dla uczestników niepełnosprawnych.
Osoby, których stan zdrowia wymaga podania specjalistycznych leków, mogą posiadać niezbędne im lekarstwa, przybory medyczne do podania lekarstwa, jedzenie i napoje, wymagane jest jednak okazanie zaświadczenia lekarskiego o konieczności posiadania ich przy sobie.
Ponadto wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu obiektu.

OGRANICZENIA W ZAKRESIE UCZESTNICTWA
Poza warunkami opisanymi w punktach powyżej, Organizator jest obowiązany do odmowy wstępu na Teren Imprezy oraz żądania opuszczenia Terenu Imprezy przez:

 1. osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 2. osoby zachowujące się prowokacyjnie, agresywnie albo stwarzającym realne zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa w inny sposób;
 3. osoby, których strój uniemożliwia identyfikację;
 4. osoby posiadające broń lub inne podobnie niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, materiały pożarowo niebezpieczne, materiały pirotechniczne, napoje alkoholowe, środki odurzające, substancje psychotropowe lub inne niebezpieczne przedmioty stwarzające zagrożenie dla Uczestników Imprezy. Decyzję o zakwalifikowaniu przedmiotu (lub materiału) jako niebezpiecznego podejmują Służby Porządkowe, przedstawiciele Organizatora lub Współorganizatora;
 5. osoby, które odmawiają poddania się czynnościom Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych;
 6. osoby posiadające szklane i metalowe opakowania, pojemniki oraz puszki;
 7. osoby przebywające na terenie imprezy bez okazania przez osobę niepełnosprawną certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych;
 8. osoby, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych.

Nadto, zabrania się wnoszenia/wprowadzania przez Uczestników na Teren Imprezy:

 1. napojów alkoholowych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 2. wszelkiego rodzaju broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych (np. petard, zimnych ogni, rac, pochodni), materiałów pożarowo niebezpiecznych lub innych podobnie niebezpiecznych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu, np. kijów bejsbolowych, metalowych rurek, noży, itp.;
 3. szklanych i metalowych pojemników oraz puszek;
 4. zwierząt, za wyjątkiem psów asystujących.

Służby Porządkowe mogą uzależnić wstęp na Teren Imprezy od pozostawienia takiego przedmiotu poza terenem, na którym przeprowadzana jest Impreza. Powyższe ograniczenie nie dotyczy produktów spożywczych i napojów nabytych przez Uczestników w strefie gastronomicznej na Terenie Imprezy.
Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów. Organizator prowadzi jedynie miejsce przeznaczone na pozostawienie odzienia wierzchniego oznaczonego na terenie Imprezy jako „Szatnia”.
Ponadto, na Terenie Imprezy zabronione jest:

 1. niszczenie lub uszkadzanie elementów wyposażenia terenu, dekoracji imprezy oraz wszelkiego mienia należącego do innych uczestników lub osób (podmiotów) świadczących usług na terenie Imprezy;
 2. wnoszenie instrumentów muzycznych lub innych urządzeń mogących zagłuszyć Imprezę lub sprawny jej przebieg;
 3. wnoszenie transparentów, plakatów, emblematów lub innych materiałów nie związanych z Imprezą;
 4. wnoszenie profesjonalnych kamer lub innego sprzętu nagrywającego audio – video;
 5. utrwalanie występów scenicznych, warsztatów i wystąpień za pomocą aparatu fotograficznego, telefonu lub innych urządzeń elektronicznych oraz rozpowszechnianie tak utrwalonych materiałów jakimikolwiek technikami;
 6. palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych;
 7. jedzenia oraz spożywania jakichkolwiek płynów.  Poza podmiotami posiadającymi wyraźne upoważnienie Organizatora lub Współorganizatora, na Terenie Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub zarobkowej niezwiązanej z Organizatorem lub Współorganizatorem, a nadto działalności promocyjnej, reklamowej. Zabronione jest prowadzenie na Terenie Imprezy jakichkolwiek zbiórek pieniędzy, kwest oraz zbiórek podpisów. W przypadku naruszenia powyższego zakazu Organizator zastrzega sobie prawo skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Organizator zastrzega sobie prawo przeglądania odzieży i przenoszonego bagażu osób wchodzących na Imprezę. Osoby, które odmówią poddania się tej czynności nie będą wpuszczone na Teren Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, pracownik Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, a w przypadku stwierdzenia faktu posiadania tych przedmiotów już po wejściu na Teren Imprezy – usuwa ją z miejsca, gdzie Impreza jest przeprowadzana. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie, nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ZACHOWANIA PORZĄDKU W TRAKCIE IMPREZY

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz porządku w trakcie Imprezy, Organizator powołuje Służby Porządkowe i Służby Informacyjne oraz Służby Pomocy Medycznej. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania wszelkich poleceń wydawanych przez wskazane służby, pod rygorem usunięcia Uczestnika z Terenu Imprezy.
 2. Przedstawiciele Organizatora oraz Służby Porządkowe i Służby Informacyjne posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu są uprawnieni do:
 3. sprawdzania uprawnień do przebywania na Terenie Imprezy;
 4. legitymowania Osób Niepełnoletnich;
 5. przeglądania zawartości odzieży, bagażu i innych przedmiotów, w celu weryfikacji nieposiadania przedmiotów, których wnoszenie na Teren Imprezy zostało zabronione na podstawie niniejszego Regulaminu;
 6. wydawania poleceń porządkowych Uczestnikom zachowującym się w sposób agresywny, prowokujący lub zakłócającym porządek i ład publiczny, a w sytuacji niezastosowania się do polecenia – wezwanie do opuszczenia Terenu Imprezy. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
 7. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w sytuacji zagrożenia dóbr lub odparcia ataku na pracownika Służb Porządkowych lub inną osobę na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia;
 8. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, jak również mienia, a także w przypadku posiadania przez Uczestnika zabronionych środków odurzających i psychotropowych.
 9. Pracownicy Służb Porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa mogą być wyposażeni w:
  1. wzory Biletów;
  2. wykrywacze metali;
  3. inne niezbędne środki ochrony osobistej.
 10. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie znajomości przez Służby Porządkowe:
  1. rozmieszczenia sprzętu gaśniczego oraz zasad postępowania w przypadku pożaru;
  2. zasad prowadzenia ewakuacji, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz udzielenia pierwszej pomocy medycznej.
 11. W sytuacji zauważenia przez Uczestnika pożaru lub innej sytuacji stanowiącej zagrożenie dla osób lub mienia na Terenie Imprezy, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Służb Porządkowych i Służb Informacyjnych.

Organizator nie zapewnia parkingu. Rekomendowany jest dojazd komunikacją miejską środkami lokomocji, które zatrzymują się przy Rondzie i/lub przy al. Roździńskiego w Katowicach.

UPRAWNIENIE ORGANIZATORA

 1. Organizator informuje, że jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy oraz wizerunków Uczestników, zarówno w zakresie dźwięku, jak i obrazu. Utrwalony podczas Imprezy materiał zostanie wykorzystany na potrzeby videorelacji z wydarzenia, a także może stanowić dowód pozwalający na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia, który Organizator natychmiast przekaże Prokuratorowi Rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce Imprezy lub właściwemu Komendantowi Policji. Utrwalone podczas przebiegu Imprezy materiały nie pozwalające na wszczęcie postępowania.
 2. Organizator dokonuje utrwalenia i rozpowszechniania niezindywidualizowanego wizerunku uczestników Imprezy, to jest wizerunku stanowiącego jedynie szczegół szerszego ujęcia Imprezy, dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych oraz promocji i reklamy Imprezy, przyszłych imprez, Organizatora i sponsorów.
 3. W sytuacji zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego naruszania zasad uczestnictwa w Imprezie wezwać do opuszczenia przez niego Terenu Imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na Terenie Imprezy.
 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Impreza w stosunku do innych Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.

REKLAMACJE
Uczestnicy Imprezy, najpóźniej w terminie 14 dni od jej daty mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora lub służb porządkowych.

 1. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia, dane kontaktowe składającego skargę oraz świadków lub ewentualnych osób poszkodowanych.
 2. Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: fryderykfestiwal@live.com.pl lub listownie na adres: ul. Piastowska 7, 80-363 Gdańsk, z dopiskiem „Fryderyk. Nagrody Muzyczne i Festiwal”.
 3. Wskazanym jest składanie reklamacji możliwie niezwłocznie po Imprezie.
 4. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników, którzy złożyli reklamację jest LIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Gdańsku (80-363), przy ul. Piastowskiej 67 („Administrator”).
 6. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Uczestnik może skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania jego danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: rodo@live.com.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora (w przypadku korespondencji na adres siedziby Administratora, prosimy o zamieszczenie dopisku „IOD”).
 7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 8. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 10. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAW

 1. 54 ust. 1 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie trwania: a) imprezy masowej przebywa w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności; b) masowej imprezy sportowej przebywa w sektorze innym niż wskazany na bilecie wstępu lub innym niż na dokumencie uprawniającym do przebywania na imprezie masowej i nie opuszcza tego sektora mimo wezwania osoby uprawnionej.
 2. 55 Ustawy: Kto nie wykonuje polecenia wydanego przez Policję lub Żandarmerię Wojskową, w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 3. 56 Ustawy: Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 4. 57a. Kto w miejscu i w czasie trwania masowej imprezy sportowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia lub istotnego utrudnienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.
 5. 59.1. Kto wnosi lub posiada na imprezie masowej broń, w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.), wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne lub inne niebezpieczne przedmioty lub materiały wybuchowe, podlega grzywnie nie mniejszej niż 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator informuje, że Uczestnik może być narażony na przebywanie w strefie dźwięków, które mogą negatywnie oddziaływać na ośrodek słuchu. Organizator nie odpowiada za jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu uczestników oraz wprowadzanych na Teren Imprezy zwierząt wywołany poziomem hałasu.
 2. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu i godzin przeprowadzenia Imprezy lub jej odwołania spowodowane zmianami organizacyjnymi lub zmianami infrastruktury, lub zmianami niezależnymi od Organizatora (np. złe warunki atmosferyczne, awaria sieci elektrycznej itp.).
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany w przebiegu Imprezy z powodów nieprzewidzianych, np. awarii sprzętu lub odwołania przyjazdu przez artystę, jak również z przyczyn spowodowanych warunkami atmosferycznymi – bez uprzedniej rekompensaty.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu cywilnego.
 6. Udział w Imprezie jest równoznaczny z akceptacją przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora Fryderyki.pl.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 9. Szczegółowy program wydarzenia zostanie ogłoszony za pośrednictwem strony internetowej Fryderyki.pl nie później niż do dnia 08 marca 2020 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 


Pobierz Załącznik 1 – Oświadczenie opiekuna