Akredytacje 2024

Fryderyk Festiwal 2024, Gala Muzyki Poważnej

Wniosek o akredytację.

Gala Muzyki Poważnej

NOSPR, Katowice
Plac Wojciecha Kilara 1
28 kwietnia 2024 r.

Akredytacja foto/videoAkredytacja dziennikarska


Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyznaniem akredytacji.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetworzenie swoich danych osobowych, w tym drogą elektroniczną, w związku z moim udziałem w Fryderyk Festiwal 2024 organizowanej przez Związek Producentów Audio Video (ZPAV), w zakresie niezbędnym dla prowadzenia kartoteki uczestników Gali oraz przesyłaniu wszelkiego rodzaju informacji związanych z nagrodą muzyczną Fryderyk oraz dzielnością ZPAV w celach promocyjno – marketingowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Producentów Audio Video z siedzibą w Warszawie, ul. Fabryczna 5A; kontakt: biuro@zpav.pl
2. Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych spoczywających na ZPAV oraz w celach informacyjnych i marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a lub f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą Związek Producentów Audio Video w ramach statutowej działalności oraz podmioty świadczące usługi na rzecz ZPAV wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, jak w pkt 2 oraz podmioty, którym zostanie powierzone przetwarzanie danych (np. operatorzy pocztowi).
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
5. Przetwarzanie danych jest niezbędne do informowania Państwa o organizowanych przez ZPAV wydarzeniach, konferencjach prasowych, itp.
6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
9. Administrator nie planuje dalej przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
10. Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.